Ders-5) Python Veri Tipleri- String ve Sayısal Veri Tipleri, Demet,Sözlük Kullanımı

Veri tiplerini anlayabilmek için aşağıdaki kod satırı incelenebilir. Aşağıda bir sayı ile bir karakter dizisi üzerinde operatörleri kullanarak işlemler yapılmıştır.

sayi1=5
sayi2='3'
print (sayi1+sayi2)

Hatalı veri tipi kullanımına örnek: “sayi2” değişkeninin tek tırnak içinde verildiğine ve bir karakter dizisi olduğuna dikkat edilmelidir.

Kod çalıştırıldığında bir hata mesajı alınır. Bir aritmetik operatörü kullanılırken bir sayı ile bir karakter dizisi (ikinci değişkenin adı sizi yanıltmasın) toplamaya çalışıldığı için Python hata verir. Veri tipleri, değişkenler üzerinde yapılabilecek işlemleri belirler.

Operatörler konusunda * operatörü ile ilgili bir ayrıntıdan bahsedilmiştir.

sayi1=5
sayi2='3'
#sayi2 değişkenin tek tırnak içinde verildiğinde bir karakter dizisi olduğuna dikkat
ediniz.
print (sayi1*sayi2)
#Sizce nasıl bir sonuç çıkar?

Örnekte görüldüğü gibi kod “çarpma” işlemi yapamamıştır. Çünkü ortada iki sayısal değer yoktur. İkinci örnekte 3 sayısını bir karakter olarak 5 defa yazmıştır. Python’da değişkenlere değer atanırken veri tipleri belirtilmez. Python, atanan değere göre veri türünü kendisi belirler. Ancak programlama yaparken veri tiplerini bilmek ve ona göre kullanmak gerekir.

Python’da Sık Kullanılan Veri Tipleri

Python programlama dilinde sıkça kullanılan veri tipleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

Sayısal (int, float ve complex) Veri Tipleri

int” veri tipi Python’da tam sayıların tutulduğu veri tipidir: 3, 5, 198763 gibi değerleri tutar. En çok kullanılan veri tiplerinden biridir.
float” veri tipi ondalıklı sayıların tutulduğu veri tipidir: 0.5, 234678.67 gibi değerleri tutar.
complex” veri tipi ise karmaşık sayıların tutulduğu veri tipidir. A+Bj tipinde veriler tutulur: 4+5j gibi değerleri tutar.

Python’da bir değişkene değer atandığında veri tipleri atanan değere göre otomatik olarak belirlenir.

piSayisi=3.14
#float tipinde bir veri
print ('pi sayısı=', piSayisi)
rCm=2
#integer tipinde veri
alan=3.14*2**2
print ('Alan=', alan)
#sonuç float tipinde
print('Yarıçapı 2 olan dairenin alanı ', alan, ' cm 2 dir' )
karmasikSayi=4+5j
print('Bir karmaşık sayı=', karmasikSayi+3j)

Karakter Dizisi (string) Veri Tipi

Karakter dizisi, kullanıcıdan alınan değerlerin metin formatında tutulduğu veri tipleridir. Python karakter dizisi oldukça kullanışlı işlevlere sahiptir.

Bir karakter dizisi ekrana yazdırılabilir, başka bir karakter dizisiyle birleştirilebilir.
len( )” metodu bir karakter dizisinin uzunluğunu vermektedir

metin1 = 'Merhaba '
metin2 = 'Mars'
print (metin1) # karakter dizisinin tamamını yazar
print (metin1 * 2) # karakter dizisini 2 defa yazar
print (metin1 + metin2) # iki karakter dizisini birleştirir
print ('metin1 adlı değişkendeki değerin uzunluğu:', len(metin1))
#Boşluğun da bir karakter olduğunu gözden kaçırmayınız.

Karakter Dizilerinde (string) Dilimleme İşlemleri

Bir karakter dizisinin içindeki karakterlere tek tek veya belirli bir aralıkta erişilebilir. Köşeli parantez içinde [ ] tek bir sayı verildiğinde bu karakter dizisinin indisini ifade eder. İndis numarası “0” dan başlayarak karakterin metindeki kaçıncı sırada yer aldığını gösterir. metin[0] ifadesi metin değişkenindeki 1. karakteri verir. Belirli bir aralıktaki karakteri alırken “[başlangıç indisi:bitiş indisi]” şeklinde ifade edilir. metin[0:5] metin değişkeninde indisi 0, 1, 2, 3 ve 4 olan karakterleri dilimler. Bitiş indisi dilimlemeye dahil edilmez. İndislerin “0” dan başladığı unutulmamalıdır. Başlangıç indisi verilmeyen karakter dizisinde örnek: metin[:7] başlangıç indisi otomatik olarak sıfır (0) olur. Örnek 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. karakterlerden oluşan bir metin verir. Bitiş indisi değeri verilmezse başlangıç indisinden başlanarak son karakter dâhil dilimleme işlemi yapılır.

Negatif İndis Sayıları: Karakter dizisine sondan başlandığını ifade eder. metin[-1] karakter dizisinin en sonundaki karakteri verir. metin [-2] ise sondan ikinci karakteri verir. Karakter dizilerinde indisler ritmik atlanarak dilimleme yapılabilir. Bunun için [başlangıç indisi: bitiş indisi: ritmik artış miktarı] şeklinde kullanılır. “metin[0:8:2]” : 0’dan başlayarak 0, 2, 4 ve 6 indis numaralı karakterleri dilimler.

Karakter dizilerinin kullanımı ile ilgili örnekler:

metin='Merhaba Mars'
print (metin[0]) # ifadenin ilk karakterini yazar.
print (metin[4:7]) # ifadenin 5, 6 ve 7. karakterlerini yazar.
print (metin[8::]) # 9. karakterden sonuncu karaktere kadar yazar.
print (metin[-2]) # karakter dizisinin en sondan ikinci karakterini yazar.
print (metin [:7]) # indisi 0' dan 7'ye kadar olan (7 dahil değil) karakterleri yazar.
print (metin[8:]) # başlangıç indisinden sonra tüm karakterleri yazar.
print(metin[0:8:2]) # 0, 2, 4 ve 6 indis numaralı karakterleri dilimler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir